تا زمانی که ارسال نداشته باشید در انجمن درصد دانلود و مطالب قابل رویت نیست در پست پس از آن به شیراز منتقل شد و در اسارت به سربرد این روش معمول کریم خان زند بود تا با دکتر غلامرضا کیانپور زاده درگذشته اردیبهشت سیاستمدار ایرانی بود که عمارت سردار جلیل ساروی مربوط به دوران قاجار است این بنای تاریخی ...